Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców kolonijnych w Ergo Hestia

Nauczyciel to tak zwany zawód zaufania publicznego wynikający przede wszystkim z faktu, że rodzice posyłając swoje dzieci do szkoły wychodzą z założenia, że szkoła zapewni im nie tylko wykształcenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Niestety, jak życie pokazuje, o niespodziewane i niebezpieczne sytuacje nietrudno, kiedy to wychowankom może stać się krzywda lub oni sami stają się sprawcami szkody. W polskich szkołach co roku dochodzi do około 100 tys. wypadków z udziałem uczniów. Dlatego mimo, że OC pracowników oświaty jest dobrowolne, warto je mieć, zwłaszcza że współczesna  świadomość  i roszczeniowość wobec szkoły rodziców, a nawet dzieci, jest coraz większa.

Ubezpieczenie Ergo Hestia obejmuje:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Nie tylko placówka oświatowa powinna mieć dobre i kompleksowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ale także sami pracownicy szkoły, ponieważ szkoła może się zwrócić do danego pracownika z regresem. Jak mówią OWU Hestii:

 • par. 5 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy.
 • par. 6 Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec pracownika.

W świetle przepisów nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostawione im dzieci i młodzież. Dobrowolne ubezpieczenie OC pozwala  uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, do których może dojść w trakcie pracy.

Jakie szkody są objęte ubezpieczeniem?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje te zdarzenia, za które nauczyciel lub wychowawca kolonijny zgodnie z prawem ponoszą odpowiedzialność. Szkody, jakie najczęściej zdarzają się w szkołach to przede wszystkim szkody osobowe w następstwie nieszczęśliwych wypadków, takie jak skręcenia, złamania czy obrażenia ciała innego typu. W takich sytuacjach roszczenia odszkodowawcze mogą być bardzo wysokie. Kolejne najczęstsze szkody to majątkowe dotyczące zdarzeń takich jak np. uszkodzenie sprzętu będącego własnością szkoły, czy zbicie szyby w  budynku.

Ubezpieczenie OC chroni w sytuacjach:

 • szkoda w wyniku niewłaściwego nadzoru nad podopiecznymi
 • szkoda na osobie, przebywającej pod opieką czyli zdarzeń,  które  nastąpiły w czasie zajęć szkolnych, w tym także wycieczek szkolnych, wskutek zaniedbania leżącego po stronie nauczyciela w stosunku do poszkodowanego ucznia
 • szkoda wyrządzona przez podopiecznego czyli szkód, które uczeń wyrządził innej osobie lub rzeczy wskutek niewłaściwego nadzoru sprawowanego przez nauczyciela, którego opiece został powierzony uczeń

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi o  odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP (z wyłączeniem USA i Kanady).

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC nauczyciela – skontaktuj się z nami!

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez Ubezpieczającego pozbawionego prawa wykonywania zawodu lub czynności zawodowych albo zawieszonego w prawie wykonywania zawodu,
 • powstałych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego czynności o charakterze administracyjnym,
 • powstałych wskutek używania przez Ubezpieczającego pojazdów mechanicznych lądowych, wodnych lub powietrznych.

Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona także m.in. w sytuacjach:

 • gdy szkody zostały wyrządzone osobom bliskim i spowinowaconym
 • gdy szkody spowodowane zostały umyślnie
 • szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego własnemu pracodawcy i personelowi tej samej jednostki organizacyjnej.
Jak widać prawny zakres odpowiedzialności nauczyciela jest bardzo szeroki, a jak wiadomo, dziecięca fantazja nie zna granic i możliwości nieodpowiedzialnego zachowania uczniów są praktycznie nieograniczone. Finalnie, jeśli zdarzą się one w szkole, na lekcji, przerwie czy wycieczce, to nauczyciel będzie za nie odpowiedzialny. Warto zadbać o siebie, a także dzięki dobremu OC, podnieść swoją wiarygodność wobec rodziców i pracodawcy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli jest dobrowolne, ale jego posiadanie wydaje się współcześnie obowiązkowe w związku z zagrożeniami, jakie wiążą się z opieką i pracą z dziećmi i młodzieżą.
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC nauczyciela – skontaktuj się z nami!