Inter Ubezpieczenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Zawód lekarza to ogromna odpowiedzialność związana z koniecznością podejmowania codziennie decyzji dotyczących życia i zdrowia innych ludzi. Związany jest z wielkim stresem i niestety narażony na błędy, a co za tym idzie ogromne roszczenia pacjentów. Stąd Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy ma charakter obowiązkowy. Warto jednak, będąc lekarzem, zapewnić sobie kompleksową i profesjonalną ochronę, wykraczającą poza zakres obowiązkowy. Ubezpieczenia INTER to jedne z najlepszych na rynku, wysoko wyspecjalizowane produkty dające poczucie bezpieczeństwa, chroniące interesy Ubezpieczonego w życiu zawodowym i prywatnym.

Pakiet INTER Lekarz to dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Obowiązkowe OC lekarza

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń OC w Polsce, które jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poza lekarzami dotyczy ono także pielęgniarek, położnych oraz fizjoterapeutów. Obowiązkowe OC są zobowiązani posiadać wszyscy lekarze wykonujący działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje ono szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie określa minimalne sumy gwarancyjne, na jakie ma opiewać ubezpieczenie:

Paragraf 3, pkt. 3 i 4:

3)     75 000 euro  w odniesieniu  do  jednego  zdarzenia  oraz  350 000 euro  w odniesieniu  do  wszystkich  zdarzeń,  których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,  indywidualna  specjalistyczna  praktyka  lekarska,  indywidualna  specjalistyczna  praktyka  lekarska  wyłącznie w miejscu  wezwania,  indywidualna  praktyka  lekarska  wyłącznie  w zakładzie  leczniczym  na  podstawie  umowy z podmiotem  leczniczym  prowadzącym  ten  zakład  lub  indywidualna  specjalistyczna  praktyka  lekarska  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;

4)     75 000 euro  w odniesieniu  do  jednego  zdarzenia  oraz  350 000 euro  w odniesieniu  do  wszystkich  zdarzeń,  których skutki  są  objęte  umową  ubezpieczenia  OC  lekarza  wykonującego  działalność  leczniczą  w formie  spółki  cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ubezpieczenie OC obowiązkowe w INTER chroni przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Podstawowa ochrona opiewa na minimalne sumy gwarancyjne regulowane przepisami prawa, ale jest także możliwe ich podwyższenie, stosownie do potrzeb.

Obowiązkowe OC nie obejmuje m.in. szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, polegających na zapłacie kar umownych czy szkód w wynajmowanych lokalach wykorzystywanych do prowadzenia działalności leczniczej.

Dlatego najkorzystniej, a przede wszystkim w celu zapewnienie sobie kompleksowej ochrony, jest skorzystać z ubezpieczenia pakietowego Inter Lekarz, rozszerzonego o dodatkowe ryzyka.

OC Dobrowolne

W celu rozszerzenia ochrony np. o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy zawarcie ubezpieczenia OC Dobrowolnego zakresem dostosowane do Twoich potrzeb. W Inter można je zawrzeć w dwóch wariantach A i B. Sumy gwarancyjne w OC dobrowolnym określa sam Ubezpieczający.

Przedmiotem   ubezpieczenia   jest   ustawowa odpowiedzialność  cywilna  osób  objętych  ubezpieczeniem za  szkody  w  mieniu  lub  na  osobie  wynikłe z  wypadku,  który  miał  miejsce  w  okresie  ubezpieczenia:

  • w wariancie A – wynikające z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk  studenckich  i  staży,  a  także  posiadania mienia  służącego  do  wykonywania  tej  działalności, z wyłączeniem szkód będących następstwem udzielania albo niezgodnego  z  prawem  zaniechania  udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej,
  • w wariancie B – wynikające z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.

Ubezpieczenie  obejmuje  również  odpowiedzialność za szkody:

  • wynikające z rażącego niedbalstwa,
  • wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW) lub zatruć pokarmowych,
  • w nieruchomościach  najmowanych  lub  dzierżawionych od osób trzecich w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem,
  • w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,
  • wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub  wytworzoną  przez  osoby  objęte ubezpieczeniem,
  • wyrządzone przez podwykonawców.

INTER Ochrona Prawna

Kolejnym dobrowolnym rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej jest Ochrona Prawna, którą w Inter można zawrzeć w wariancie dotyczącym Ochrony Zawodu. Wówczas obejmuje ona przede wszystkim dochodzenie roszczeń  odszkodowawczych  skierowanych  przeciwko  Ubezpieczonemu  w  życiu zawodowym w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w zakresie sporów z NFZ i ZUS oraz w sprawach karnych w życiu zawodowym, a także podstawową Asystę Prawną.

W rozszerzonym zakresie Ochrona Zawodu i Życia Prywatnego poza zakresem ochrony zawodowej, obejmuje ona również ochronę w życiu prywatnym oraz w ruchu drogowym. Przy pomocy Radców Prawnych Inter wypracowuje najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

INTER Ochrona HIV/WZW

Ubezpieczenie Inter można dobrowolnie rozszerzyć także o Ochronę HIV/WZW. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty  poniesione  przez Ubezpieczonego  na  konsultacje  lekarskie  i  badania na  obecność  wirusów  HIV  lub  WZW  po  narażeniu na zakażenie oraz kurację antyretrowirusową. Do tego ubezpieczenia można także dodać następstwa   nieszczęśliwych   wypadków,   którym Ubezpieczony  uległ  w  okresie  ubezpieczenia  również w  skutek  amatorskiego  uprawiania  sportów  wysokiego ryzyka.

Bardzo istotna jest możliwość rozszerzenia o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

Jeśli jesteś zainteresowany produktem INTER Ubezpieczenie dla Lekarzy – skontaktuj się z nami!

Jeżeli leczysz swoich pacjentów w przychodni lub gabinecie, wykonujesz zabiegi w szpitalu, udzielasz telefonicznych porad lekarskich – pamiętaj, że Twoja polisa OC w INTER Polska działa także w czasie pandemii koronawirusa ― zabezpieczając Cię przed finansowymi skutkami roszczeń pacjentów.