Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych - PZU

Jeśli woda to Twój żywioł i uwielbiasz spędzać czas żeglując po jeziorach czy morzach, posiadasz swój jacht, albo go użytkujesz, wiesz doskonale, że i tutaj może się zdarzyć niepożądany wypadek. W ramach kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych możesz zabezpieczyć swoją „jednostkę pływającą” zarówno w czasie jej eksploatacji, jak i transportu czy zimowania, ubezpieczyć rzeczy osobiste członków załogi i, co bardzo istotne, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie obejmuje jachty śródlądowe oraz pozostały sprzęt wodny użytkowany w czasie rejsów turystycznych, sportowych i szkoleniowych na akwenach śródlądowych Polski i Europy, a także w czasie ich remontu lub zimowania oraz transportu lądowego tego sprzętu na terenie Polski i Europy. Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane przez Klienta.

Stwórz ubezpieczenie jachtów śródlądowych dopasowane do swoich potrzeb

Zobacz co zyskujesz w poszczególnych częściach ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie jacht-casco

PZU wypłaci odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzenia jachtu w wyniku np. wywrócenia, zatonięcia czy kolizji z inną jednostką pływającą.

 •  OC użytkowników

Odszkodowanie zostanie wypłacone za szkody wyrządzone przez sam jacht lub jego załoga osobom trzecim (innej niż kapitan czy członek załogi). Dotyczy to szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych zarówno w trakcie eksploatacji jachtu, jak i jego postoju. 

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

PZU wypłaci pieniądze, jeśli np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku zdrowie członka załogi lub kapitana poważnie ucierpi, czyli dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu (m.in. złamania nogi, utraty palca, utraty wzroku lub słuchu).

 •  Ubezpieczenie rzeczy osobistych

Jeśli przedmioty codziennego użytku członków załogi (np. telefony, odzież), które są przydatne na jachcie, zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone zostanie wypłacone odszkodowanie.

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie jest skierowane do właścicieli, armatorów i użytkowników:

 • jachtów motorowych i żaglowych, które zarejestrowano i dopuszczono do pływania po polskich i europejskich wodach śródlądowych,
 • sprzętu wodnego, np. desek windsurfingowych, kajaków, rowerów wodnych.

Korzyści z kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych w PZU:

 • zakres terytorialny działania ubezpieczenia to Polska i Europa,
 • można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę na czas udziału w regatach i innych zawodach sportowych po opłacie dodatkowej składki,
 • jest elastyczne – umowę możesz zawrzeć na rok lub na krócej (wówczas będzie to ubezpieczenie krótkoterminowe), a także indywidualnie dopasować części składowe ubezpieczenia
 • ubezpieczający sam określa sumy gwarancyjne stanowiące górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód.
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem jachtu lub inne sprzętu wodnego – skontaktuj się z nami!

Ubezpieczenie jacht-casco - zakres:

 • Ubezpieczone mogą zostać m.in.: jachty śródlądowe wraz ze standardowym wyposażeniem, i osprzętem oraz silnikiem zamontowanym na stałe, a także sprzęt wodny;
 • Ponadstandardowe wyposażenie zamontowane na jachcie oraz silnik przyczepny (zaburtowy) mogą być objęte ubezpieczeniem na podstawie wniosku ubezpieczającego zawierającego oddzielnie zadeklarowane wartości tego wyposażenia lub silnika przyczepnego;
 • W zakresie podstawowym ubezpieczenia PZU odpowiada za szkody powstałe m.in. w skutek: czynności wykonywanych w czasie otaklowywania albo roztaklowywania jachtu, wywrócenia się lub zatonięcia jachtu lub sprzętu wodnego, utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę podwodną, kolizji z inną jednostką pływającą, uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego na akwenach wodnych, ognia, działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających (kolizja bez kontaktu), umyślnego uszkodzenia jachtu oraz sprzętu wodnego przez osoby trzecie podczas postoju jachtu w miejscu strzeżonym lub przechowywania jachtu w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu;
 • W zakresie pełnym PZU odpowiada dodatkowo za szkody powstałe podczas transportu lądowego – wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy oraz ognia, pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, oraz wskutek kradzieży lub rabunku jachtu oraz wyposażenia i osprzętu;
 • Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać rzeczywistej wartości mienia. Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika - zakres:

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z postojem lub eksploatacją przedmiotu ubezpieczenia (np.: jacht);
 • Ubezpieczeniem są objęte szkody na osobie lub szkody rzeczowe;
 • Ubezpieczamy szkody, które powstają na skutek czynu niedozwolonego;
 • Wysokość sumy gwarancyjnej wskazuje ubezpieczający i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności. Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę gwarancyjną aż do jej wyczerpania.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności:

Woda to żywioł, z którym nie można igrać i zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność i rozwagę. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela, w poszczególnych jego elementach, wyłączone są m.in. sytuacje takie jak:

 • Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa kierownika jachtu, członków załogi lub innych użytkowników jachtu oraz użytkownika sprzętu wodnego;
 • wyrządzone podczas kierowania jachtem przez osobę nie upoważnioną lub nie posiadającą uprawnień żeglarskich lub motorowodnych określonych w przepisach regulujących zasady żeglugi śródlądowej;
 • powstałe w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • powstałe w czasie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego niezgodnie z przeznaczeniem;
 • powstałe w czasie eksploatacji jachtu bez ważnych dokumentów bezpieczeństwa, jeżeli są one wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem jachtu lub inne sprzętu wodnego – skontaktuj się z nami!