Ubezpieczenie domku letniskowego

Domek letniskowy to wolnostojący budynek, który powstał w celach mieszkalnych, ale jest zamieszkiwany wyłącznie sezonowo w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Ogólne warunki ubezpieczeń podkreślają, że domek letniskowy musi być wybudowany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i trwale związany z gruntem.

Nie musisz mieć pozwolenia na budowę domku letniskowego, jeśli spełnisz warunki określone w art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo budowlane:

 • domek letniskowy będzie wolnostojącym parterowym budynkiem rekreacji indywidualnej, czyli budynkiem do okresowego wypoczynku;
 • powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczać 35 m2;
 • liczba takich budynków na działce nie będzie większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Pierwszy wymóg oznacza, że domek letniskowy wznoszony bez pozwolenia nie powinien mieć poddasza. Zostałoby ono sklasyfikowane jako piętro.

Z perspektywy nazewnictwa lokalizacja domu letniskowego nie jest istotna – może on znajdować się w ogródku działkowym, w lesie, nad jeziorem itd. Położenie działki może jednak mieć znaczenie w kontekście polisy. 

Ubezpieczenie domu letniskowego znajdziemy w ofercie większości towarzystw działających na rynku. Najczęściej taki produkt dostępny jest jako rozszerzenie podstawowej polisy mieszkaniowej.

Polisa trwa 12 miesięcy łącznie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania.

Co chroni polisa w domku letniskowym?

Ubezpieczenie domku letniskowego działa w przypadku określonych zdarzeń, np. pożaru, powodzi, huraganu czy upadku drzew i masztów. 

Zakres ochrony można dodatkowo zwiększyć, a wśród kluczowych rozszerzeń trzeba wymienić, przede wszystkim: kradzież z włamaniem oraz wandalizm. Żeby móc skorzystać z tej opcji, trzeba spełnić wymagania, jakie stawia ubezpieczyciel. Towarzystwa zazwyczaj precyzują dość jasno, jakie rodzaje zamków powinny znajdować się w drzwiach (wielozastawkowy, wielopunktowy, mechaniczno-elektroniczny) lub jakie kłódki. Czasami konieczne jest również zabezpieczenie okien kratami, okiennicami lub żaluzjami antywłamaniowymi. Nieruchomość warto również ubezpieczyć od dewastacji (wandalizmu).

Polisa mieszkaniowa z rozszerzeniem o ochronę domku letniskowego przyda się także w razie rozszczelnienia rury, cieknącego dachu czy przemarzających ścian. To przykładowe sytuacje, które przy braku nadzoru mogą spowodować kosztowne uszkodzenia.

Odszkodowanie z polisy otrzymamy za uszkodzone w domku letniskowym:

 • fundamenty,
 • dach,
 • ściany działowe,
 • parapety,
 • izolacje, np. cieplną, odgromową, gazową, wodociągową, grzewczą, kanalizacyjną,
 • podłogi,
 • armaturę sanitarną,
 • urządzenia techniczne zamontowane na stałe wewnątrz domku, czyli takie, których nie można odłączyć bez użycia narzędzi,
 • kotły, kominki, piece,
 • zakończenia instalacji (np. kontakty, włączniki).
Sprawdź, czy ubezpieczyciel stosuje dodatkowy limit odpowiedzialności w okresie, w którym domek letniskowy prawdopodobnie nie będzie użytkowany. Tego rodzaju nieruchomości z reguły nie są zamieszkane przez sporą część roku, dlatego ubezpieczyciele mogą stosować różnego rodzaju limity odpowiedzialności w okresie długotrwałego pozostawania domu bez opieki.

Co z ochroną mienia ruchomego w domku letniskowym?

Istnieje kilka opcji:

 • całkowite wykluczenie ruchomości z ochrony,
 • ubezpieczenie ruchomości wyłącznie na wypadek zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego zarówno na wypadek zdarzeń losowych, jak i kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

 

Ruchomości w domku letniskowym ubezpiecza np. Uniqa. Ochroną są objęte m.in. urządzenia domowe, meble, sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, ogrodniczy, turystyczny, sportowy. Uwaga: limit odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu RTV i AGD jest ograniczony do 20% w przypadku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Od czego zależy cena ubezpieczenia domku letniskowego?

Duże znaczenie ma konstrukcja budynku. Ubezpieczenie drewnianego domku letniskowego jest droższe od polisy dla murowanego budynku. Wynika to z wyższego ryzyka ubezpieczeniowego. Dom o drewnianej konstrukcji jest bardziej narażony na zniszczenie wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Im większa wartość murów, elementów stałych i ruchomości, tym droższa polisa. Pamiętaj jednak, aby ubezpieczyć domek letniskowy, uwzględniając odpowiednią wartość budynku.

Trzeci ważny czynnik to zakres ochrony. Dotyczy zarówno przyczyn szkód (np. ognia, zalania, kradzieży z włamaniem), jak i rodzaju szkód (np. skradzionego sprzętu elektronicznego, pęknięcia szyby w piekarniku). Jeden ubezpieczyciel może świadczyć ochronę w przypadku aż 18 zdarzeń losowych, a inny bierze pod uwagę tylko 7 zdarzeń.

Znaczenie ma również lokalizacja domku letniskowego, zwłaszcza jeżeli zamierzasz go ubezpieczyć na wypadek powodzi, a także wiek budynku.

Kiedy ubezpieczenie domku letniskowego nie zadziała?

W ubezpieczeniu domu letniskowego są istotne zarówno wyłączenia generalne, czyli dotyczące całego pakietu mieszkaniowego, jak i wyłączenia dodatkowe, nazywane szczególnymi. Poniżej przykładowe wyłączenia z różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Zły stan techniczny

Jeśli dach domku letniskowego albo jego rynny będą w złym stanie technicznym i wskutek tego dojdzie do zawilgocenia budynku lub jego zalania, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Niedomknięcie okien

Niewłaściwe zamknięcie okien, drzwi zewnętrznych i innych otworów w budynku również może być przyczyną szkody, jeśli przedostanie się przez nie woda.

Prace budowlane

Ubezpieczenie domu letniskowego może nie obejmować szkód powstałych w wyniku:

 • przebudowy,
 • rozbudowy,
 • remontu,
 • prac montażowych,
 • rozbiórki.

Wyjątkiem mogą być tylko drobne prace remontowe, np. przemalowanie ścian, które nie naruszają dachu, instalacji, konstrukcji nośnej domku i jego innych elementów.

Brak konserwacji

Jeśli budynek jest zaniedbany, np. właściciel domku drewnianego nie dba o jego impregnację środkami wodochronnymi, ogniochronnymi czy ochrony biologicznej i wskutek tego powstanie szkoda, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Nieprzestrzeganie prawa budowlanego

Szkody powstałe wskutek wybudowania, przebudowania lub używania domku letniskowego niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi lub bez pozwoleń również nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Nieobecność właścicieli

O ile domek letniskowy jest używany sezonowo, o tyle istotny jest okres, w którym właściciele w ogóle nie pojawiają się w domku. Przykładowo LINK4 nie obejmuje ochroną szkód powstałych w czasie, gdy domek letniskowy był niezamieszkany przez dłużej niż 180 dni.

Pękanie mrozowe i inne specyficzne zdarzenia

Jeśli domek letniskowy w okresie jesienno-zimowym nie jest ogrzewany i dojdzie wtedy do szkód wskutek pękania mrozowego, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.

Ponadto ubezpieczyciel może wyłączyć z ochrony domki letniskowe:

 • w trakcie budowy,
 • wynajmowane osobom trzecim,
 • których całość lub więcej niż 50% powierzchni jest przeznaczona na działalność gospodarczą,
 • które są pustostanami lub zostały przeznaczone do rozbiórki,
 • w których prowadzona jest działalność usługowa (np. warsztat lakierniczy, stolarski, samochodowy, spawalniczy, tapicerski) lub produkcyjna i handlowa tworzyw sztucznych, środków chemicznych, materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów wyszczególnionych w OWU.

Przykładowe oferty towarzystw ubezpieczeniowych

UNIQA

TU Uniqa proponuje ochronę ruchomości w domku letniskowym, a dokładnie urządzenia domowe, meble, sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, ogrodniczy, turystyczny czy sportowy. Ochrona dotyczy zdarzeń losowych (pożar, zalanie), jak i kradzieży z włamaniem czy dewastacji.
Z polisy można otrzymać odszkodowanie za uszkodzone zabezpieczenia (zamek w drzwiach, wybite okno itp.).

 

Link4

W Link4 domek letniskowy jest chroniony na wypadek zdarzeń losowych, jak:
• pożar
• uderzenie lub upadek statku powietrznego
• silny wiatr
• zalanie
• deszcz nawalny
• dym i sadza
• upadek drzew i masztów
Polisa Link4 Dom pokrywa też koszty akcji ratowniczej i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

 

Generali

W Generali znajdziemy standardowy zakres ochrony, w razie:

 • wystąpienia pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu, implozji czy upadku statku powietrznego na domek letniskowy.

Ubezpieczyciel nie wymaga przeglądów technicznych dla domku letniskowego, ale stawia warunek – taka konstrukcja nie może mieć więcej niż 50 lat.
Jeżeli stopień zużycia technicznego domku przekracza 50%, to odszkodowanie jest równe wartości rzeczywistej. W przypadku zużycia mniejszego niż 50% – obowiązuje wartość odtworzeniowa przy wypłacie świadczenia z polisy.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem domku letniskowego lub masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami!