Co podlega ubezpieczeniu ?

Ubezpieczenie mienia

 • budynki, budowle i lokale
 • stałe elementy wyposażenia
 • budynki, lokale w budowie
 • nakłady inwestycyjne
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • wartości pieniężne
 • mienie osobiste pracowników.
Wiele osób zadaje sobie pytanie co to są niskocenne składniki majątku ? Są to nieujęte w ewidencji rzeczowe składniki majątku Ubezpieczonego. To takie mienie, które posiadane w firmie, wykorzystywane jest do działalności firmy , ale nie jest ono w ewidencji firmy. W przypadku szkody – gdy dojdzie do zniszczenia takich środków (np. zalanie klawiatury, myszki komputera) odszkodowanie wypłaca się na podstawie oświadczenia Ubezpieczonego.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz indywidualnych potrzeb Klienta istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia mienia – oferta ta może nieco się różnić w zależności od wybranego TU:

 • Od zdarzeń losowych (wariant oparty na ryzykach nazwanych i oparty na wszystkich ryzykach tzw. all risk)

Co można zaliczyć do ryzyk nienazwanych ? To praktycznie wszystkie te sytuacje, które nie zostały wprost określone i zdefiniowane w OWU. Np. jest określony  pożar, zalanie, powódź, przepięcie i wichury (jako wiatr o określonej sile). Ale jeśli majątek firmy ulegnie zniszczeniu w wyniku wiatru o mniejszej sile niż jest to zdefiniowane jako wichura, wówczas jeśli nie ma ubezpieczenia all risk , Towarzystwo nie wypłaciłoby odszkodowania. All risk to wszystkie te sytuacje, które trudno zdefiniować i przewidzieć, ale które jednak się zdarzają.

 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku

Warto pamiętać, że kiedy złodziej włamie się do siedziby firmy, może nie tylko dokonać kradzieży, ale zazwyczaj dochodzi także do innych zniszczeń np. wybicia okien, wyłamywania zamków. W granicach sumy ubezpieczenia, pokrywane są także koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych wskutek kradzież z włamaniem i rabunku: ścian, stropów, dachów, podłóg, sufitów, okien, drzwi i zamków.

 • Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Warto wiedzieć, że sprzęt elektroniczny w zakresie od wszystkich ryzyk, przyjmowany jest bardzo często do ubezpieczenia bez względu na jego wiek. Dla sprzętu w wieku do 10 lat odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej, która pozwala na odtworzenie uszkodzonego mienia w całości. W przypadku sprzętu starszego niż 10 lat dokonywane jest potrącenie zużycia technicznego. Wiek sprzętu określany jest na dzień szkody.

 • Mienie w transporcie

Jaki może być przykład mienia osób trzecich w transporcie ? Przykładem jest sytuacja, w której firma piorąca dywany odbiera dywan od właściciela i transportuje go do swojego zakładu.

Ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub posiadanym mieniem.Jest szereg zawodów, jak lekarze, pielęgniarki, adwokaci, architekci czy zarządcy nieruchomości, którzy objęci są obowiązkiem ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Jednak nawet nie mając takiego prawnego obowiązku warto zabezpieczyć swoją działalność w tym zakresie, ponieważ następstwa przeróżnych błędów czy zaniedbań, mogą nieść niejednokrotnie bardzo poważne konsekwencje dla działalności firmy. W zależności od TU ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Kiedy pokrywane są szkody naprawienia szkody w wyniku rażącego niedbalstwa ? W wypadku kiedy rażącego niedbalstwa dopuścił się pracownik Ubezpieczającego np.  kucharz w restauracji, któremu przypadkowo do potrawy wpadła kość, wydał potrawę  i zadławił się Klient restauracji.

Co jeszcze może być oferowane w ramach ubezpieczenia?

Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia Assistance jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług pomocy w danym zakresie dla wskazanego w polisie Ubezpieczającego, a w przypadku usługi Pomocy medycznej – dla Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną oraz dla pracowników Ubezpieczającego.

Jaki jest zakres Assistance dla firm? Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia wskazane w poszczególnych usługach assistance, jakimi są:

 • Pomoc techniczna
 • Usługi concierge
 • Pomoc medyczna
 • Usługi informacyjne

Kliencie najczęściej korzystają ze wsparcia w zakresie pomocy technicznej. Co to oznacza ? Np. Kiedy rano chcesz otworzyć drzwi do biura/sklepu/gabinetu, ale klucz zacina się w zamku. Ubezpieczyciel zorganizuje wsparcie techniczne.

Telefoniczna asysta prawna

Czyli nic innego jak organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu Asysty Prawnej, o ile zdarzenie zaistniało w okresie ubezpieczenia. Obejmuje ona m.in. udzielanie konsultacji prawnych, wydawanie przez radców prawnych opinii prawnych czy usługi informacyjne.Zwłaszcza, jeśli dana firma na stałe nie współpracuje z żadnym prawnikiem lub nie ma własnego działu prawnego, jest to bardzo przydatne rozwiązanie.

Z jakimi pytaniami Klienci bardzo często się zwracają do Radców Prawnych ? W ostatnim czasie w związku z wejściem w życie ustawy RODO, wiele osób konsultuje kwestie związanie z Ochorną Danych Osobowych w ramach ich działalności. Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku pomoc definiowana jest jako udzielanie porad czy wydawanie opinii.

Jakie są możliwości rozszerzenia ochrony?

Klauzule dodatkowe dotyczące ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej można włączyć do ochrony po opłaceniu dodatkowej składki. Jest to szereg ryzyk specyficznych dla danych branż, które mogą być zupełnie nie brane pod uwagę w przypadku innych.

Co warto wiedzieć ? Włączenie klauzul oznacza zmianę zakresu ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej), tak jak to określono w danej klauzuli, przy czym pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają w pełni zastosowanie.

Cena ubezpieczenia firmowego

Na ostateczny koszt polisy dla firmy wpływa wiele czynników, w tym charakter działalności, branża czy też prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Ubezpieczyciele biorą także pod uwagę wartość majątku firmowego oraz rozmiar przedsiębiorstwa.

Szczegółowe warunku ubezpieczenia, jak i oferta mogą różnić się w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego  oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

By znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia firmowego, zapraszamy do kontaktu.

By znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia firmowego, zapraszamy do kontaktu.