Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC) zapewnia wypłatę środków przez towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie, gdy to Ty jesteś sprawcą wypadku. Jego posiadanie jest regulowane przez ustawę z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli. Nawet pojazd, który przez dłuższy czas nie jest eksploatowany, musi posiadać aktualne OC.

Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów mechanicznych są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Nawet jeśli jesteś wytrawnym kierowcą, wystarczy chwila nieuwagi lub nagłe zdarzenie, które może spowodować, że będziesz sprawcą stłuczki lub poważniejszego wypadku. Dlatego właśnie ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

Dowolnie natomiast każdy może skorzystać ze znacznie rozszerzonej ochrony obowiązkowego OC o dodatkowe pakiety ochrony własnego auta (np.mini auto casco) bądź bardzo szerokiego zakresu w ramach AutoCasco, assistance czy NNW.

W naszej ofercie znajdziecie ubezpieczenia komunikacyjne wszystkich ubezpieczycieli działających na polskim rynku w tym PZU, Warty, LINK4, AXA, Hesti, Generali i wielu innych.

Jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie OC ma na celu pokrycie roszczeń z tytułu szkód na na osobie i na mieniu, powstałych w wyniku wypadku drogowego. Posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest obowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę:

 • śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda na osobie)
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda w mieniu)

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych działa na terenie Polski oraz obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W praktyce OC wykupione w Polsce będzie obowiązywać prawie w całej Europie. Wykluczeniem mogą być Ukraina, Rosja, Białoruś, czy Wielka Brytania (to zależy od danego TU) i konieczne może być wykupienie dodatkowego ubezpieczenia do tych krajów.

Okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów mechanicznych to 12 miesięcy.

Istnieją jednak wyjątki i pojazd można ubezpieczyć na:

 • nie krócej niż 30 dni – gdy kupujemy pojazd np. z komisu
 • na okres czasowej rejestracji, nie krócej niż 30 dni – gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo
 • nie krócej niż 3 miesiące – gdy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym
 • nie krócej niż 30 dni – gdy jest pojazd jest pojazdem historycznym
 • 30 dni – gdy pojazd jest zarejestrowany i zakupiony w kraju członkowskim UE innym niż Polska, a przeznaczony do zarejestrowania w RP
 • na okres co najmniej 30 dni – gdy pojazd jest zarejestrowany za granicą poza UE; tzw. ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie graniczne (lub inaczej: OC graniczne) działa w zasadzie tak samo, jak polskie. Jest wystawiane przez towarzystwo ubezpieczeń działające na terenie państwa, do którego się wjeżdża. Gwarantuje pokrycie szkód osobom poszkodowanym w razie wypadku. Można je wykupić jedynie na krótki okres – od 15 do 30 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podczas przebywania na terenie kraju ojczystego utraciło się umowę OC lub Zieloną kartę. Wtedy termin ten można wydłużyć nawet do roku.

Co trzeba zrobić po zakupie samochodu bez ubezpieczenia OC:

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego
 • jeżeli zbywca pojazdu nie miał ważnej umowy ubezpieczenia OC, nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę najpóźniej w dniu nabycia pojazdu

Kary pieniężne za brak ważnego ubezpieczenia OC:

 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • samochody ciężarowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

 • z upływem okresu na jaki została zawarta
 • z chwilą czasowego wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem wypowiedzenia przez nowego posiadacza, na którego przeszło prawo własności pojazdu
 • z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (kasacja-demontaż pojazdu)

Przez pojazd mechaniczny rozumiemy:

 • Pojazd samochodowy (pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h)
 • Ciągnik rolniczy (pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych)
 • Motorower (dwu lub trójkołowy pojazd wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h)
 • Przyczepa, a także pojazd wolnobieżny (pojazd drogowy przeznaczony do transportu rzeczy, przeznaczony do bycia ciągnionym przez pojazd samochodowy transportowy)
 • Pojazd historyczny (samochód lub motocykl, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ewidencji zabytków i jest wpisany do inwentarza muzealiów)

Jeśli szukasz dobrego OC dla swojego auta – zapraszamy do kontaktu