Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

Polisa na życie z funduszem kapitałowym to produkt, który łączy zabezpieczenie na wypadek śmierci z inwestycjami. Wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dzielą się na bezpieczne (inwestycja dotyczy produktów finansowych takich jak np. obligacje Skarbu Państwa), stabilnego wzrostu (są to inwestycje w produkty bezpieczne) oraz akcje agresywne (obarczone dużym ryzykiem). Jeśli chodzi o element ochronny, każde TU dowolnie ustala zakres ubezpieczenia, a także zasady związane z podpisaniem umowy lub rezygnacją z niej.

Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) jest rodzajem ubezpieczenia osobowego, które nie tylko zapewnia ochronę ubezpieczającemu się, ale również przewiduje użytkowanie części środków na inwestycje. Składka w wypadku tego ubezpieczenia jest więc podzielona, na część ochronną oraz na część inwestycyjną. To, jaki procent składki kierowany jest na ochronę, a jaki na inwestowanie zależy od ubezpieczającego się, a towarzystwo ubezpieczeniowe ustala jedynie minimalną wartość składki, czyli np. 150 zł miesięcznie.

Jak działa UFK?

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym występują co do zasady cztery rodzaje świadczeń głównych – dwa o charakterze ubezpieczeniowym oraz dwa o charakterze nieubezpieczeniowym.

Świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym są świadczenia wypłacane w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku: zgonu lub dożycia ubezpieczonego do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej (są to świadczenia alternatywne).

Świadczeniami o charakterze nieubezpieczeniowym są świadczenia odzwierciedlające inwestycyjny charakter umowy – całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, to specyficzny rodzaj polisy. W ramach usługi ubezpieczony ma zapewnioną ochronę i inwestycję środków. Pieniądze są lokowane w akcje, obligacje, metale szlachetne, itp. Okres ubezpieczenia jest długi i wynosi od 10 do 30 lat. Krótkie okresy są nieopłacalne ze względu na niski zysk.

W klasycznym ubezpieczeniu na życie, całość składki przeznaczona jest na ochronę. Natomiast w ubezpieczeniu z UFK środki ze składki są rozbite na ochronę i inwestowanie.

Jak wygląda struktura funduszu?

Bardzo istotne – fundusze mają strukturę otwartą, czyli kapitał może lokować właściciel polisy lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto podkreślić, że istnieją specjalne platformy do inwestowania.

Podczas podpisywania umowy, należy określić proporcje w uiszczanej składce. Wyższe nakłady na ochronę, obniżają część inwestycyjną i odwrotnie.

W ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym, ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczony. Podczas procesu inwestycji należy wybrać odpowiednią strategię i zdecydować się na odpowiedni fundusz.

Na rynku dostępne są różnego rodzaju fundusze:

 • Fundusz bezpieczny,
 • Fundusz zrównoważony,
 • Fundusz agresywny,
 • Fundusz gwarantowany,
 • Fundusz międzynarodowy,
 • Fundusz walutowy.

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę z UFK?

Zawarcie umowy z ubezpieczycielem powinno być dobrze przemyślaną decyzją. Zanim zwiążemy się na lata z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, warto sprawdzić najważniejsze punkty w umowie, by uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia z UFK warto sprawdzić istotne cechy polisy, takie jak:

 • konsekwencje chwilowego braku środków na opłacenie składki,
 • koszty związane z obsługą polisy oraz rezygnacją z ubezpieczenia,
 • możliwość dokonywania zmian w umowie w trakcie trwania ubezpieczenia,
 • okres karencji, czyli czas od podpisywania umowy, kiedy jeszcze nie przysługuje odszkodowanie, pomimo zaistnienia zdarzenia objętego ochroną,
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania,
 • wysokość gwarantowanego odszkodowania,
 • zasady przystąpienia do umowy,
 • zasady rezygnacji z umowy przed jej zakończeniem.

Przed podpisaniem umowy należy określić, czy środki będą inwestowane samodzielnie. Warto też zdecydować, kto otrzyma środki, jeżeli osoba ubezpieczona umrze.

Polisa z UFK zapewnia finansowe wsparcie bliskim ubezpieczonego. W sytuacji, gdy dojdzie do jego śmierci, uposażeni otrzymają z tego tytułu wysokie odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w sytuacjach określonych w umowie – upoważnia do niego nie tylko śmierć naturalna (po długotrwałej chorobie lub w wyniku zawału serca bądź udaru mózgu), ale także zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku. Pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze wymieniony w OWU.

Jak się do tego zabrać?

Polisa na życie z funduszem kapitałowym jest oferowana przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Najlepiej na spokojnie zapoznać się z kilkoma różnymi ofertami, odbyć kilka rozmów z agentem i porównać warunki dostępnych polis, aby finalnie wybrać najlepszą z nich. Jeśli jakaś kwestia budzi wątpliwości, nie należy się bać o nią zapytać.

Przykładowe pytania, które warto zadać agentowi to:

 • Ile trwa umowa ubezpieczenia?
 • Jaka jest wysokość składki i częstotliwość jej płacenia?
 • Czy wysokość składki może się zmienić w okresie trwania umowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?
 • Co się stanie, jeśli ubezpieczyciel zbankrutuje? Jak to wpłynie na warunki zawartej umowy?
 • Kiedy można odstąpić od umowy bezkosztowo? Jakie są koszty rezygnacji po tym terminie?
 • Jaki jest czas karencji i wyłączenia odpowiedzialności?

Zainteresowany ma prawo także wiedzieć, jaka dokładnie część wpłacanej składki będzie lokowana w funduszach, w jakie instrumenty finansowe inwestowane są zgromadzone środki oraz ile wyniesie ostateczny koszt wykupienia danego produktu ubezpieczeniowego.

Polisa z funduszem kapitałowym to dobre rozwiązanie dla osób, które nie boją się ryzyka i zależy im na produkcie łączącym ochronę ubezpieczeniową z inwestycjami. Ten typ ubezpieczenia zainteresuje każdego, kto dysponuje pewnym kapitałem i chce go pomnażać, by uzyskać jeszcze więcej środków na przyszłość.
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem z funduszem kapitałowym lub masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami!