Warta Posag - zabezpieczenie przyszłości Twojego dziecka

Kiedy dziecko przychodzi na świat, to zawsze jeden z najszczęśliwszych momentów w życiu rodziców czy dziadków. Naturalnie chcemy dać mu wszystko co najlepsze, bezpiecznie przeprowadzić przez życie i zapewnić udany start w dorosłość. Wyjazd na studia, mieszkanie, auto czy inne potrzeby, które bez wątpienia będzie miało nasze dorosłe dziecko, to koszty które trudno ponieść jednorazowo i dlatego lepiej się na nie przygotować. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że może nas niestety zabraknąć zanim dziecko osiągnie pełnoletność. Ubezpieczenie Warta Posag to nie tylko określona suma pieniędzy, jaką otrzyma dziecko na start w dorosłe życie, ale także możliwa miesięczna renta jeśli by nas zabrakło do tego czasu. To wielokrotnie nagradzany produkt, w który bez wątpienia warto zainwestować dla swoich dzieci i dla siebie!

Warta POSAG to produkt oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób chcących zapewnić dziecku finansową pomoc i wsparcie na przyszłość, bez względu na okoliczności.

Najważniejsze cechy ubezpieczenia Warta Posag:

 • Ubezpieczającym może być rodzic, opiekun prawny, dziadek, chrzestny lub inna osoba fizyczna, chcąca zapewnić dziecku finansową pomoc na przyszłość. W dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy osoba ta musi mieć ukończone 18 lat i nie ukończone 55 lat. Ubezpieczający jest osobą ubezpieczoną.
 • Ubezpieczone dziecko zostaje wskazane w umowie ubezpieczenia i jest ono uprawnione do świadczeń z tytułu umowy podstawowej. Ubezpieczeniem może być objęte dziecko od momentu jego urodzenia do 15 roku życia (nieukończonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy). Im wcześniej ubezpieczenie zostanie zawarte tym lepiej ponieważ zdąży się uskładać większa kwota. Jedną umową może być objęte jedno dziecko, ale na jedno dziecko można zawrzeć kilka umów.
 • Współubezpieczony to osoba fizyczna wskazana w umowie ubezpieczenia, będąca w dniu zawarcia umowy drugim rodzicem albo opiekunem ubezpieczonego dziecka lub małżonkiem albo partnerem Ubezpieczonego, której życie jest także przedmiotem ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty jeden współubezpieczony.
 • W momencie zawierania umowy Ubezpieczający określa wysokość sumy ubezpieczenia, którą otrzyma dziecko w momencie zakończenia polisy czyli pomiędzy 18 a 25 urodzinami.
 • Minimalny czas trwania umowy to 10 lat. Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Koniec okresu ubezpieczenia może nastąpić maksymalnie w rocznicę przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat.
 • Wysokość składki określana jest indywidualnie. Jej wysokość zależy m.in. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia (np. umów dodatkowych, współubezpieczonego). Składkę można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Składka miesięczna wynosi zwykle około 200zł.
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego (Współubezpieczonego) Warta przejmuje opłacanie składek do zakończenia okresu ubezpieczenia (jeśli śmierć ubezpieczonego nie miała związku z wyłączeniami odpowiedzialności). Ubezpieczone dziecko otrzyma świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na zakończenie umowy ubezpieczenia.
 • Możliwe jest rozszerzenie ochrony na dodatkowe ryzyka i świadczenia dotyczące dziecka oraz Ubezpieczonego, w tym przede wszystkim o rentę posagową.
 • Jeżeli umowa jest zawierana tylko w wersji podstawowej ankieta medyczna dotyczy tylko osoby Ubezpieczonej. Nie ma wówczas ankiety medycznej dla dziecka. Jeśli są zawierane umowy dodatkowe wówczas jest także ankieta medyczna dla dziecka.
 • Ubezpieczyciel może zaproponować od pierwszej rocznicy polisy indeksację składki oraz sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji. Ubezpieczony może wyrazić lub nie wyrazić zgody na indeksację. Jeśli polisa jest rozszerzona o umowę dodatkową renty posagowej, wówczas indeksowana jest także renta.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Warta Posag to tzw. ubezpieczenie na życie i dożycie czyli w wariancie podstawowym obejmuje ochroną dwie sytuacje:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • dożycie przez ubezpieczone dziecko do końca okresu ubezpieczenia

Polisa daje ochronę w wypadku śmierci ubezpieczonego (współubezpieczonego) przy równoczesnej gwarancji wypłaty kwoty wskazanej w polisie dziecku po dożyciu określonego wieku czyli na koniec okresu ubezpieczenia.  określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. W przypadku śmierci Ubezpieczonego/ Współubezpieczonego to Warta przejmie opłacanie składki do końca umowy, bez względu na to, ile składek zostało opłaconych.

Zakres ochrony można rozszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zapewnia jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie osobie uprawnionej.
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
 • renta posagowa ubezpieczonego
 • renta posagowa współubezpieczonego
 • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego
 • powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
 • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania (np. nowotwór złośliwy, cukrzyca, wirusowe zapalenie mózgu, niewydolność nerek) – w momencie zdiagnozowania choroby zostanie wypłacona jednorazowo kwota wskazana w umowie;
 • pobyt dziecka w szpitalu w razie wypadku lub zachorowania

Renta posagowa

Umowa dodatkowa dotycząca renty posagowej to najczęstsze rozszerzenie ochrony w Warta Posag. Jest to świadczenie dodatkowe wypłacane miesięcznie ubezpieczonemu dziecku w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowa ta może być zawarta tylko w sytuacji, gdy ubezpieczonym jest rodzic / opiekunem ubezpieczonego dziecka i może zostać zawarta tylko w momencie zawierania umowy podstawowej. W momencie zawierania umowy Ubezpieczający określa wysokość renty miesięcznej, mając do wyboru kwoty: 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 zł. Renta będzie wypłacana miesięcznie ubezpieczonemu dziecku, od dnia śmierci ubezpieczonego do końca trwania umowy ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 70. roku życia. Istnieje także kilka wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela m.in. samobójstwo ubezpieczonego czy czynny udział w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru i in.

Jeśli jesteś zainteresowany produktem Warta Posag lub masz pytania – skontaktuj się z nami!

Polisa Warta Posag a lokata w banku

Często klienci mają wątpliwości co wybrać dla swojego dziecka – polisę posagową czy lokatę w banku? Porównywanie tych dwóch produktów to jednak błąd, są to dwa różne produkty. Rodzice często wychodzą z założenia, że odkładając pieniądze w banku uzbierają więcej kapitału, zakładając przy tym, że nic nie może się im stać. Oczywiście, że tak byłoby idealnie, jednak życie pisze różne scenariusze. Aby zilustrować na czym polega ubezpieczenie posagowe wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi i w czym tkwią jego przewagi, spójrzmy na przykład:

Załóżmy, że rodzice będący w wieku około 30 lat zakładają polisę posagową dla swojego nowonarodzonego synka. Zawierają ją na 20 lat na kwotę 40 tys zł. Ubezpieczonym jest ojciec, jako główny żywiciel rodziny, mama jest współubezpieczonym. Rodzice rozszerzają także ochronę o dwie umowy dodatkowe: śmierć w wyniku NW oraz rentę posagową dla dziecka o wysokości 1500zł / miesięcznie. Składka roczna za takie ubezpieczenie będzie wynosić około 2.500zł. Niestety po trzech latach trwania polisy ojciec ginie nagle w wyniku wypadku komunikacyjnego. Oto jak zadziała wówczas polisa Warta Posag:

Zatem łącznie rodzina otrzyma 40tys z tytułu śmierci ojca, 40tys na koniec okresu ubezpieczenia dla syna, przez 17 lat miesięczną rentę w wysokości 1500zł / m-c czyli około 306 tys oraz Warta przejmuje opłacanie składek do końca okresu ubezpieczenia.

Jeśli rodzice zamiast polisy Warta Posag ulokowaliby pieniądze w banku wpłacając taką samą kwotę 2500zł rocznie, wówczas sytuacja będzie wyglądała znacznie inaczej. Poza oczywistą tragedią z powodu straty męża i ojca, sytuacja materialna mamy i synka znacznie się pogorszy więc nie będzie ona w stanie już opłacać składki i zapewne zlikwiduje lokatę, wyłącznie z zebraną kwotą czyli około 7500zł.

Jak widać polisa jest kompleksową i znacznie szerszą ochroną zarówno rodziców jak i dziecka. A w sytuacji kiedy rodziców zabraknie, kwoty jakie dziecko otrzyma są niewspółmiernie wyższe niż ta, które odłożą się na lokacie.